ចង្វាក់ទន់ជង្គង់ - T.O Ft. Tempo - Town CD Vol 113 [Official MV]

Town Production
1,520,873 views
8,335 507
Uploaded On 2017-04-03
បទ៖ ចង្វាក់ទន់ជង្គង់
ច្រៀង៖ T.O Ft. Tempo
ដឹកនាំសម្ដែង៖ RED
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Tempo Tris
និពន្ធបទភ្លេង៖ Tempo Tris
Tags: